• 1 Brevduesport
    En højtflyvende hobby
  • 2 Brevduesport
    En højtflyvende hobby
  • 3 Brevduesport
    En højtflyvende hobby
  • 4

Velkommen til

Sektion 34

Sektion 34 der er en del af De Danske Brevdueforeninger, og er til enhver tid underkastet disses love og bestemmelser, omfatter i alt 6 brevdueforeninger, og strækker sig geografisk fra Odder i syd over Århus og Djursland til Grenaa i øst.                                                                                                     
De 6 brevdueforeninger danner tilsammen foreningen "Sektionsklub 34" hvis formål er at arrangerer supplerende kapflyvninger til den af
De Danske Brevdueforeninger's vedtagne kapflyvningsplan, arrangerer lokale udstillinger, hvor klasser med DdB's propositioner for landsudstilling er med, samt på lokalt plan at varetage fælles interesser til brevduesportens fremme.


Sektions-bestyrelsen:

Formand:

Arne Jørgensen, 097

Tlf.  25 70 18 04

Kasserer: 

Jørgen L. Sørensen, 117

Tlf.  30 87 12 77

Jan N. Petersen, 117

Tlf.  26 17 52 76

Foreningerne:

     

 

017 "Århus"

097 "Odder"

117 "Hornslet"

 

154 "Standard"

164 "Øst-Djurs"

246 "Kvik"


 

Forslag til nye grænser  


        


- DdB og sektionsflyvninger 2020

- Referat repræsentantskabsmødet 2020


- Katalog udstilling 2020 i Århus 

- Udstillingens vindere
Hent DdB's anmeldelsesskema til udstilling her:

skema_udstilling 

(højreklik og "Gem destination som") gem filen på pc og åben med adobe Reader. Udfyld og print skemaet.


 

 Love for Sektionsklub 34 

§ 1. Hjemsted og område.

Nærværende love er gældende for sektionsklubben, der omfatter de i Århus og på Djursland hjemme-hørende foreninger samt de enkeltforeninger, der her ud over indgår ifølge den af De danske Brevdueforeninger (i det følgende benævnt DdB) vedtagne sektionsgrænseinddeling. Den benævnes til enhver tid med den hertil svarende nummerering.

Sektionsklubben benævnes indtil videre: SEKTIONSKLUB 34.  

§ 2. Formål.

Det er sektionsklubbens formål at udbrede kendskabet til og interessen for brevduesporten i det lokale område, hvor den geografiske hjemmehørende, samt varetage fælles interesser ved at arrangere:

a) Kapflyvninger og/eller træningsflyvninger som et supplement til den af DdB udarbejdede kapflyvningsplan.

b) Lokale udstillinger.

c) Medlemsmøder.

d) Eget repræsentantskabsmøde. 

§ 3. Kapflyvninger/træningsflyvninger.

Omfanget fastlægges på det årlige repræsentantskabsmøde tillige med gebyrer, konkurrencer under enhver form samt øvrige foranstaltninger, der har til formål at sikre en god og fuldstændig afvikling heraf. Bestyrelsen lader hertil udarbejde en flyveplan, der i detaljer beskriver det vedtagne, og som udsendes til foreningerne i god tid inden sæsonstart. Udlevering på forårets medlemsmøde anses for værende rettidig. Endvidere henhører valg af løslader(e) under dette punkt.  

§ 4. Udstillinger.

Det påhviler sektionsklubben mindst èn gang årligt at arrangere lokal udstilling. De deltagende klasser skal som minimum svare til den for DdBs landsudstilling udskrevne klasseinddeling. Såfremt intet taler derimod, lægges udstillingen sideløbende med sektionsklubbens repræsentantskabs-møde. Bestyrelsen kan, der som det skønnes praktisk, og der er fremsat ønske herom, vælge at lade èn eller flere enkeltforeninger i fællesskab varetage arrangementet af en udstilling. Alternativt kan fælles-arrangement med en nabosektion gennemføres. Økonomien angår alene arrangøren.  

§ 5. Medlemsmøder.

a) Forårsmøde.
Afholdes hvis 3 foreninger skriftligt anmoder bestyrelsen om at indkalde til et sådant møde. I så fald skal anmodningen fremsendes således, at bestyrelsen kan indkalde mødet, så det holdes cirka tre uger før sæsonstart.
Hvis der ikke holdes forårsmøde vil diverse relevante materialer blive fremsendt til foreningernes formænd. 

b) Efterårsmøde.
Afholdes kun i de år, hvor DdB indkalder (pt. hvert andet år) til Regionsmøde.
På mødet, som afholdes senest 10. oktober, diskuterer vi, om der skal indsendes ændringsforslag til den af DdB fremlagte flyveplan.
Efterårsmødet skal ligeså fastslå identitet af sektionsklubbens forslag til regionens løslader under DdB samt eventuelle medlemmer til DdBs hovedbestyrelse.
Samtidig kan eventuelle ønsker om sektionens egen flyveplan diskuteres.
Udover ovennævnte kan bestyrelsen indkalde til efterårsmøde, hvis der skønnes behov herfor. Endvidere skal der, hvis 3 foreninger retter skriftlig henvendelse til bestyrelsen, indkaldes til efterårsmøde.
 

§ 6. Repræsentantskabsmøde.

Dette er sektionsklubbens højeste myndighed.

Ordinært repræsentantskabsmøde holdes hvert år senest i uge 3. Indkaldelse sker i bladet "Brevduen" med mindst fire ugers varsel og med angivelse af dagsorden. Stemmeberettiget er bestyrelsen samt de af enkeltforeningerne udpegede repræsentanter i et antal svarende til det antal mandater, som den enkelte forening er berettiget til på DdBs repræsentantskabsmøde. Mødet kan overværes af ethvert medlem af sektionsklubben. Tilhørere kan gives taleret af dirigenten, men kan ikke fremsætte forslag der vedrører den publicerede dagsorden. Denne skal minimum indeholde:

1. Valg af dirigent.

2. Konstatering af mandater.

3. Beretning.

4. Fremlæggelse af regnskab.

5. Valg (herunder bestyrelsens størrelse).

6. Kontingent.

7. Indkomne forslag.

8. Flyveplan (herunder valg af løsladerudvalg - tre medlemmer).

9. Næste års mødested.

10. Eventuelt. 

Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal for at være rettidige være formanden i hænde senest ti dage efter bekendtgørelsen i "Brevduen". Det påhviler bestyrelsen, at indkomne forslag er meddelt enkeltforeningerne senest otte dage før mødet. Bestyrelsens forslag til flyveplan samt regnskabet i revideret og underskrevet form udsendes til foreningerne samtidig med indkaldelsen.

Alle spørgsmål afgøres ved simpel flertal og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning kan dog besluttes af dirigenten, eller såfremt det forlanges af mindst to mødedeltagere, eller hvis der ved almindelig hånds-oprækning er stemmelighed. På mødet kan løbende fremsættes ændringsforslag til det punkt i dagsordenen, der forhandles. 

Ekstraordinær repræsentantskabsmøde holdes, såfremt det besluttes af bestyrelsen, eller der fremsættes ønske herom fra enkeltforeninger, omfattende en femtedel af disses antal repræsentanter på det sidst holdte ordinære repræsentantskabsmøde. Ønsket fremsendes skriftligt til bestyrelsen. Indkaldelse sker snarest efter kravets fremsættelse ved skriftlig meddelelse til enkeltforeningernes formænd med mindst 14 dages varsel. Dagsorden angives på indkaldelsen.  

§ 7. Bestyrelse/forretningsudvalg.

Bestyrelse:

Sektionsklubben ledes af en bestyrelse på mindst tre og højest syv medlemmer. Disse vælges for to år ad gangen på det ordinære repræsentantskabsmøde. Ethvert aktivt medlem af sektionsklubben er valgbar. Formanden og halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne vælges ulige år. Kassereren og resten af bestyrelsen vælges på lige. Hvert år vælges tillige to suppleanter til bestyrelsen samt to revisorer og én revisorsuppleant. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær. I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende.

Forretningsudvalg:

Til varetagelse af den daglige ledelse, samt hvor det ikke er muligt at samle hele bestyrelsen, træffes bestemmelserne af et forretningsudvalg bestående af formand, kasserer samt et tredje bestyrelsesmedlem, der vælges ud fra praktiske, geografiske kriterier. 

§ 8. Regnskab/kontingent/budget.

Sektionsklubbens regnskabsår er perioden 1. november til 31. oktober.

Regnskab:

Det påhviler kassereren at fremlægge et revideret regnskab på repræsentantskabsmødet, som det fremgår af dagsordenen. (Se i øvrigt § 6.)

Kontingent:

Kontingentet fastsættes af repræsentantskabsmødet og er gældende for det kalenderår, hvori dette holdes. Det opkræves hos enkeltforeningerne svarende til disses antal aktive medlemmer på repræsentantskabs-mødets dato og skal for at være rettidigt indbetalt være kassereren i hænde senest 1. maj.

Budget:

Et sådant skal for den resterende del af kalenderåret udarbejdes af bestyrelsen, såfremt et flertal på repræsentantskabsmødet bestemmer dette. Straks efter udarbejdelsen fremsendes budgettet til enkelt-foreningernes formænd. Budgettet kan, om det ønskes, gennemgås på sektionsklubbens forårs-medlemsmøde (jvr. § 5).  

§ 9. Delegerede.

Det antal delegerede, som sektionsklubben er berettiget til ved DdBs delegeretmøde, udpeges af og inden for bestyrelsen (heri medregnet suppleanter). Bestyrelsesmedlemmer, der er medlem af DdBs hovedbestyrelse, betragtes som hørende til denne.  

§ 10. Tvister.

Uoverensstemmelser inden for sektionsklubben, der opstår i medfør af disse love, kan ikke indbringes for domstolene, men henvises til en voldgift, der består af tre personer, hvoraf formanden udpeges af DdBs ordensudvalg, mens hver af de involverede parter udpeger et af de to øvrige medlemmer af voldgiften. Parternes repræsentanter behøver ikke være medlemmer under DdB.  

§ 11. Gyldighed og ikrafttræden.

Nærværende love indeholder bestemmelserne i de love, der er vedtaget for Sektionsklubben den 12. februar 1991 med rettelser af 15. april 1993 og 13. december 2008. De foretagne tilføjelser/ændringer træder i kraft ved vedtagelse på sektionsklubbens repræsentantskabsmøde 13. december 2008. Lovenes gyldighed forudsætter DdBs godkendelse. Tidligere vedtagne love sættes samtidig ud af kraft.